O nás

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave je najväčšou a najprestížnejšou právnickou fakultou na Slovensku. Aj keď sme právnickou fakultou s vyše storočnou tradíciou, v nedávnej dobe sme vykonali zásadné a na Slovensku jedinečné reformy študijných programov, ktorými sme štúdium práva prispôsobili štandardom krajín všeobecne považovaných za vyspelý svet a vo viacerých oblastiach sme prišli s vlastnou inováciou. Disciplíny platného práva sa vyučujú od prvého ročníka, výučba je orientovaná výrazne prakticky. Práca s právnymi predpismi je pravidlom na výučbe aj na skúškach, ktorých ťažiskom je riešenie praktických prípadov. Súčasťou výučby sú simulované súdne spory a právne kliniky, študenti majú možnosť zapojiť sa aj do projektu študentskej právnej poradne, ktorý realizujeme v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou. Súčasťou praktického vzdelávania je aj možnosť absolvovať stáž na desiatkach inštitúcií (napr. Najvyšší súd SR, Generálna prokuratúra SR, Kancelária prezidenta SR, Národná rada SR, takmer všetky ministerstvá a i.). Byť študentom našej fakulty znamená sľubnú perspektívu a veľkú výhodu na pracovnom trhu.