Klinické vzdelávanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave v súčasnosti ponúka široký výber tzv. klinických predmetov. Právne kliniky, ktorých názov je odvodený od medicínskych kliník, predstavujú spôsob vzdelávania, kedy študenti nesedia v učebniach, ale riešia konkrétne a reálne právne problémy.

Praktické právne vzdelávanie

Už tretí rok úspešne funguje Študentská právna poradňa, ktorá bola vytvorená pod záštitou Slovenskej advokátskej komory. V rámci tohto predmetu študenti poskytujú právne analýzy konkrétnym osobám, ktoré si právnu pomoc advokáta nemôžu dovoliť. Študenti sa tak učia ako komunikovať s klientom a vypracovať zrozumiteľnú právnu analýzu, pričom pracujú vždy pod dohľadom skúsených advokátov, ktorí s fakultou spolupracujú pro bono.

Ďalším predmetom, ktorý v sebe taktiež zahŕňa pozitívny sociálny aspekt, je Právna klinika neziskového sektora. V spolupráci s nadáciou Pontis študenti v týchto dňoch pripravujú právnu analýzu pre nadáciu Stopka. Tá vytvorila projekt Corvus, ktorý prostredníctvom aplikácii pre smartfóny uľahčuje nevidiacim a slabozrakým každodenné činnosti.

V rámci predmetu Právna klinika pre komunity chodia študenti prednášať základy práva do základných a stredných škôl, do väzníc a detských domovov. V praxi sa učia ako komunikovať, prezentovať svoje myšlienky pred publikom, reagovať na otázky a súčasne prispievajú k zvyšovaniu právneho povedomia v našej spoločnosti.

Súčasťou praktického vzdelávania je aj možnosť absolvovať stáž na desiatkach inštitúcií (napr. kancelária prezidenta SR, Národná rada SR, takmer všetky ministerstvá, Najvyšší súd SR, Generálna prokuratúra SR). Stážovaním študenti získavajú reálnu predstavu o práci právnika a nepochybnú výhodu na trhu práce.

Veľmi zaujímavou formou kliník sú aj medzinárodné súťaže v simulovaných súdnych sporoch, v ktorých sa naši študenti v anglickom jazyku konfrontujú so študentmi prakticky z celého sveta.

Absolventi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave majú široké možnosti uplatnenia po absolvovaní štúdia na našej fakulte.

Naši absolventi nachádzajú uplatnenie v rôznych právnických profesiách a môžu sa stať advokátmi, prokurátormi, sudcami, notármi či exekútormi. Taktiež sa môžu uplatniť vo verejnej správe a rôznych oblastiach súkromnej sféry.